Advertisement

Ūn-hô

Ūn-hôjîn-luī kiàn-tsō ê tsuí-tō. Ūn-hô tiānn-tiānn sī liân-kiat ôo, , ia̍h-sī hái. Ū-ê ūn-hô ē-sái sái-tsûn. Ū-ê sī īng-lâi im-tshân. Pánama Ūn-hô sī 1 tiâu tsiânn ū-miâ ê ūn-hô, i liân-kiat Tuā-se-îunn kap Thài-pîng-îunn.

社区内容除另有注明外,均在CC-BY-SA许可协议下提供。