台語百科 Wiki

This wiki's URL has been migrated to the primary fandom.com domain.Read more here

了解更多

台語百科 Wiki
Advertisement

千字文(Tshian-tsū-bûn)

 • 
 • thian tē hiân hông, ú tiū hông hong 
 • 宿
 • ji̍t gua̍t îng tsik, sîn siù lia̍t tiong
 •  
 • hân lâi sú óng, tshiu siu tong tsông
 • 調
 • jūn û sîng suè, lu̍t lū tiâu iông
 •  
 • hûn thîng tì ú, lōo kiat uî song
 •  
 • kim sing lē suí, gio̍k tshut khun kong
 •  
 • kiàm hō kū khuat, tsu tshing iā kong
 •  
 • kó tin lí nāi, tshài tiōng kài kiong
 • 
 • hái hâm hô tām, lîn tsiâm ú siông 
 •  
 • liông su hónn tè, niáu kuan jîn hông
 • 
 • sí tsè bûn tsū, nái ho̍k i siông 
 • 
 • thui uī jiōng kok, iú gû tô tông 
 • 
 • tiàu bîn hua̍t tsuē, tsiu huat un thong 
 • 
 • tsō tiâu būn tō, suî kióng pîng tsiong 
 • 
 • ài io̍k lê siú, sîn ho̍k jiông kiong
 • 
 • hâ ní it thé, sut pin kui ông
 •  
 • bîng hōng tsāi sū, pi̍k ku si̍t tiông
 •  
 • huà pī tshó bo̍k, lāi ki̍p bān hong
 •  
 • kài tsú sin huat, sù tāi ngóo siông
 •  
 • kiong uî kiok ióng, khí kám huí siong
 •  
 • lú bōo tsing hiat, lâm hāu tsâi liông
 •  
 • ti kò pit kái, tik lîng bo̍k bông
 • 
 • bóng tâm pí tuán, bî sī kí tiông
 • 使 
 • sìn sú khó hok, khì io̍k lân liōng
 • 
 • bi̍k pi si jiám, si tsàn ko iông
 • 
 • kíng hîng uî hiân, khik liām tsok sìng
 • 
 • tik kiàn bîng li̍p, hîng tuan piáu tsìng
 • 
 • khong kok thuân sing, hu tông si̍p thìng
 • 
 • hō in ok tsik, hok iân siān khìng
 • 
 • tshik pik hui pó, tshùn im sī kīng
 • 
 • tsu hū sū kun, ua̍t giâm ú kìng
 • 
 • hàu tong kia̍t li̍k, tiong tsik tsīn bīng
 • 
 • lîm sim lí po̍k, siok hing un tshìng
 • 
 • sū lân su hing, jû siông tsi sīng
 • 
 • tshuan liû put sit, ian tîng tshú ìng
 • 
 • iông tsí jio̍k su, giân sû an tīng
 • 
 • tok tshoo sîng bí, sīn tsiong gî līng
 • 
 • îng gia̍p sóo ki, tsi̍k sīm bû kìng
 • 
 • ha̍k iu ting sū, liap tsit tsiông tsìng
 • 
 • tsûn í kam tông, khì jî ik īng
 • 
 • ga̍k sû kuì tsiān, lé piat tsun pi
 • 
 • siōng hô hā bo̍k, hu tshiòng hū suî
 • 
 • guē siū hū hùn, ji̍p hōng bió gî
 • 
 • tsu koo pik siok, iû tsú pí jî
 • 
 • khóng huâi hing tē, tông khì liân ki
 • 
 • kau iú tâu hun, tshiat môo tsim kui
 • 
 • jîn tsû ún tshik, tsō tshù hut lî
 • 退 
 • tsiat gī liâm thuè, tian phài huí khui
 • 
 • sìng tsīng tsîng i̍t, sim tōng sîn phî
 • 滿 
 • siú tsin tsì buán, tio̍k bu̍t ì î
 • 
 • kian tshî ngá tsho, hó tsiok tsū bî
 • 西
 • too ip hua hā, tong se jī king
 • 
 • puē bông biān lo̍k, phû uī kù king
 • 殿 
 • kiong tiān puân ut, lôo kuàn hui king
 • 
 • tôo siá khîm siù, huā tshái sian lîng
 • 
 • píng siá pōng khé, kah tiòng tuì îng
 • 
 • sù iân siat si̍k, kóo sit tshui sing
 • 
 • sing kai la̍p pē, piān tsuán gî sing
 • 
 • iū thong kóng lāi, tsó ta̍t sîng bîng
 • 
 • kì tsi̍p hûn tián, i̍k tsū kûn ing
 • 
 • tōo kó tsiong lē, tshit su pik king
 • 
 • hú lô tsiòng siòng, lo̍k kiap huâi khing
 • 
 • hōo hong pat hiān, ka kip tshian ping
 • 
 • ko kuàn puê lián, khu kok tsín ing
 • 祿 
 • sè lo̍k tshí hù, ku kà huî khing
 • 
 • tshik kong bōo si̍t, li̍k pi khik bîng
 • 
 • puân khe i ún, tsó sî o hîng
 • 
 • iám ti̍k khiok hū, bî tàn sio̍k îng
 • 
 • huân kong khong ha̍p, tsè jio̍k hû khing
 • 
 • khí huê hàn huī, suat kám bú ting
 • 
 • tsùn gē bi̍t bu̍t, to sū sik lîng
 • 
 • tsìn tshóo king pà, tiāu guī khùn hîng
 • 
 • ká tôo bia̍t kok, tsiān thóo huē bîng
 • 
 • hô tsun iok huat, hân pè huân hîng
 • 
 • khí tsián phó bo̍k, iōng kun tsuè tsing
 • 
 • suan ui sa bo̍k, tî ū tan tshing
 • 
 • kiú tsiu ú tsik, pik kūn tsîn pīng
 • 
 • ga̍k tsong hîng tāi, siân tsú ûn thîng
 • 
 • gān bûn tsí sat, ke tiân tshik sîng
 • 
 • khun tî kia̍t si̍k, kū iá tōng tîng
 • 
 • khòng uán biân biáu, giâm siū iáu bîng
 • 
 • tī pún u lông, bū tsu kà sik
 • 
 • tshiok tsài lâm bóo, ngóo gē sú tsik
 • 
 • suè sio̍k kòng sin, khuàn sióng thut tik
 • 
 • bīng kho tun sòo, sú gû píng ti̍k
 • 
 • sù ki tiong iông, lô khiam kín thik
 • 
 • lîng im tshat lí, kàm māu piān sik
 • 
 • î khuat ka iû, bián kî tsi si̍t
 • 
 • síng kiong ki kài, thióng tsing khòng ki̍k
 • 
 • tāi jio̍k kūn thí, lîm ko hīng tsik
 • 
 • lióng soo kiàn ki, kái tsóo suî pik
 • 
 • sok ku hân tshù, tîm bi̍k tsi̍k liâu
 • 
 • kiû kóo sîm lūn, sàn lū siau iâu
 • 
 • hin tsòo luí khián, tshik siā huan tsiau
 • 
 • kû hô tik li̍k, uân bóng thiu tiâu
 • 
 • pî pâ uán tshuì, ngôo tông tsó tiau
 • 
 • tîn kin uí è, lo̍k ia̍p phiau iâu
 • 
 • iû khun to̍k ūn, lîng môo kàng siau
 • 
 • tam to̍k guân sī, gū bo̍k lông siong
 • 
 • ī iû iû uì, sio̍k ní uân tshiông
 • 
 • kū siān tshan huān, sik khió tshiong tiông
 • 
 • páu ì phing tsái, ki iàm tso khong
 • 
 • tshin tshik kòo kiū, ló siàu ī liông
 • 
 • tshiap gū tsik hóng, sī kun uî hông
 • 
 • uân siàn uân kiat, gîn tsiok uí hông
 • 
 • tiù bîn si̍k bī, lâm sún siōng tshông
 • 
 • hiân ko tsiú iàn, tsiap pue kí siong
 • 
 • kiáu siú tùn tsiok, ua̍t ū tshiá khong
 • 
 • tik hiō sū sio̍k, tsè sū tsing siông
 • 
 • khe sóng tsài pài, sióng kū khióng hông
 • 
 • tsian tia̍p kán iàu, kòo tap sím siông
 • 
 • hâi kóo sióng io̍k, tsip jia̍t guān liông
 • 
 • lû lô to̍k ti̍k, hāi io̍k tshiau siong
 • 
 • tsu tsám tsi̍k tō, póo hi̍k phuān bông
 • 
 • pòo siā liâu uân, kê khîm guán siàu
 • 
 • tiām pit lûn tsí, kun kháu jīm tiàu
 • 
 • sik hun lī sio̍k, pīng kai ka miāu
 • 姿 
 • môo si sio̍k tsu, kong pîn giân tshiàu
 • 耀
 • liân sí muí tshui, hi hui lóng iāu
 • 
 • suân ki hiân ua̍t, huè phik khuân tsiàu
 • 
 • tsí sin siu hōo, íng sui kiat siāu
 • 
 • kú pōo ín líng, hú ióng lông biāu
 • 
 • siok tài kin tsong, pâi huê tsiam thiàu
 • 
 • koo lōo kuá bûn, gû bông tíng tshiàu
 • 
 • uī gú tsōo tsiá, ian tsai hôo iá
Advertisement