Advertisement

家屬關係 (注音)

We're Getting Mutants in the MCU - The Loop

01:36

家屬關係是一个上基本的方式,來看一个人佇家庭佮社會的角色。若欲排家屬關係,上簡單的做法就是照出世的前後來排。

Ka-sio̍k kuan-hē sī tsi̍t ê siōng-ki-pún ê hong-sik, lâi khuànn tsi̍t ê lâng tī ka-tîng kah siā-huē ê kak-sik. Nā beh pâi ka-sio̍k kuan-hē, siōng kán-tan ê tsò-huat tiō-sī tsiàu tshut-sì ê tsiân-āu lâi pâi.

稱呼

 • 祖先
 • 阿公阿媽
 • 爸母阿爸阿母阿伊
 • 兄弟姊妹
 • 後嗣
 • 囡仔查某囝
 • 查某孫


 • 阿伯阿姆阿叔阿嬸阿姑姑丈阿舅阿妗阿姨姨丈
 • 姪仔孫仔外甥仔
 • 叔伯兄弟叔伯姊妹叔伯的表兄表姊表小弟表小妹


Tshing-hoo

 • tsóo-sian
 • a-konga-má
 • pē-búa-pah,a-bú, a-i, pama
 • hiann-tī-tsí-muāihiannkotsémuāi
 • hiō-sû
 • gín-ákiánntsa-bóo-kiánn
 • suntsa-bóo-sun


 • a-peha-ḿa-tsika-tsíma-kookoo-tiūnna-kūa-kīma-îî-tiūnn
 • ti̍t-ásun-águē-sing-á
 • tsik-peh hiann-tītsik-peh-tsí-muāitsik-peh-êpiáu-hiannpiáu-tsépiáu-sió-tīpiáu-sió-muāi


其他的頁

關係

Kî-thann ê ia̍h

Kuan-hē

 • 這篇文章嘛是對簡單英語維基百科(Simple English Wikipedia)的:"Kinship"改來的,原本文章的作者請看伊的編輯歷史
社区内容除另有注明外,均在CC-BY-SA许可协议下提供。