Advertisement

導彈(注音)

導彈,一種威力真強的軍事武器,是倚靠本身的動力裝備飛行,由制導系統(導引系統)自動走揣目標,導彈的頭叫做戰鬥部(彈頭),會當囥普通的火藥核火藥抑是化學生物藥劑。

Tō-tuânn, tsi̍t-tsióng ui-li̍k tsin kiông ê kun-sū bú-khì, sī uá-khó pún-sin ê tōng-li̍k tsong-pī hui-hîng, îu tsè-tō hē-thóng (tō-ín hē-thóng) tsū-tōng tsáu-tshuē bo̍k-phiau. Tō-tuânn ê thâu kiò-tsuè tsiàn-tàu-pōo (tuânn-thâu), ē-tàng khǹg phóo-thong ê hué-io̍h, hi̍k hué-io̍h a̍h-sī huà-ha̍k, sing-bu̍t io̍h-tse.

導彈的類別

其中,囥普通火藥的叫做常規導彈,囥核火藥的號做核導彈,導彈按照發射的目標會當分做地地導彈、空地導彈、地空導彈、反艦導彈、反坦克導彈佮反導彈的導彈;按照飛行的方式分做彈道導彈佮巡行導彈;閣會當按照用途分做戰略導彈佮戰術導彈。

Tō-tuânn ê luī-pia̍t Kî-tiong, khǹg phóo-thong hué-io̍h--ê kiò-tsuè siông-kui tō-tuânn, khǹg hi̍k hué-io̍h--ê hō-tsuè hi̍k-tō-tuânn. Tō-tuânn àn-tsiàu huat-siā ê bo̍k-phiau ē-tàng pun-tsuè tē-tē tō-tuânn, khong-tē tō-tuânn, tē-khong tō-tuânn, huán lām tō-tuânn, huán thán-kik tō-tuânn kah huán tō-tuânn ê tō-tuânn; àn-tsiàu hui-hîng ê hong-sik pun-tsuè tān-tō tō-tuânn kah sûn-hâng tō-tuânn; koh ē-tàng àn-tsiàu iōng-tô· pun-tsuè tsiàn-lio̍k tō-tuânn kah tsiàn-su̍t tō-tuânn.


社区内容除另有注明外,均在CC-BY-SA许可协议下提供。