Advertisement

社會科學(注音)

社會科學學術研究-裡的一個大分類,伊所牽涉的是關係人類團體和個人的社會生活,這內底包括人類學溝通研究經濟學人文地理學歷史學政治學心理學社會學等等的學科。

Siā-huē kho-ha̍kha̍k-su̍t gián-kìu--ni̍h ê 1 ê tuā hun-luī, i sóo khan-sia̍p--ê sī kuan-hē jîn-luī thuân-thé hām kò-jîn ê siā-huē sing-ua̍h, tsit lāi-té pau-kuat jîn-luī-ha̍k, koo-thong gián-kìu, king-tsè-ha̍k, jîn-bûn tē-lí-ha̍k, li̍k-sú-ha̍k, tsìng-tī-ha̍k, sim-lí-ha̍k kap siā-huē-ha̍k tíng-tíng ê ha̍k-kho.

社會科學的歷史

佇人類的歷史裡,科學這個詞比咱今一般的用法是閣較闊面的,有真久長的傳統佇咧,佇實證主義興起了後,科學沓沓仔變做自然科學的簡省語,嘛因為這個影響,社會自按呢變做會當研究的客體,這個客體予人看做是有組織的組合,佇順趁伊本身的規則佮方法論的原則下跤,會當共標準化,嘛通用客觀的的方式來傳達佮教育。

Siā-huē kho-ha̍k ê li̍k-sú

Tī jîn-luī ê li̍k-sú--ni̍h, kho-ha̍k tsit-ê sû pí lán tann it-puann ê iōng-huat sī koh khah khuat-bīn--ê, ū tsin kú-tn̂g ê thuân-thóng tī-leh. Tī si̍t-tsìng tsú-gī hing-khí liáu-āu, kho-ha̍k ta̍uh-ta̍uh-á piàn-tsuè tsū-jiân kho-ha̍k ê kán-síng-gí, mā in-uī tsit-ê íng-hióng, siā-huē tsū-án-ne piàn-tsò ē-tàng gián-kìu ê kheh-thé, tsit-ê kheh-thé hōo lâng khuànn-tsò sī ū tsoo-tsit ê tsoo-ha̍p, tī sūn-thàn i pún-sin ê kui-tsik kap hong-huat-lūn ê guân-tsik ē-kha, ē-tàng ka piau-tsún-huà, mā thang īng kheh-kuan-tik ê hong-sik lâi thuân-ta̍t kap kàu-io̍k.

除非另有註明,否則社區內容均使用CC-BY-SA授權條款。