Advertisement

非統治主義

Jurassic World: Dominion Dominates Fandom Wikis - The Loop

01:25
"無政府主義"的別款意思請看無政府主義(區別頁)

非統治主義(hui-thóng-tī-tsú-gī,希臘語:αν αρχος,an archos)是一个社會哲學,這个理論設使本善良,有才調相佮鬥陣合作,完全毋免嘛無應該有政府抑是其他的威權體制,親像軍隊財團宗教組織 -- 強強干涉人的生活抑是發落社會的運作,統治體制迫害人自本生成的性地,非統治主義者和社會主義者上基本的差佇社會主義認為定著先掌握著國家機器,了後才通"予國家萎去",因為非統治主義反威權,強調自由,伊某種程度和右派的價值觀uân-ná有親像的所在,早期主要的理論家包括:哥德文(William Godwin)、普魯東(Pierre-Joseph Proudhon)、巴枯寧(Mikhail Bakunin)等人。

佇西方,非統治主義這个名詞源頭是希臘語an archos: an是"無"的意思, archos是"統治"的意思,頭起先這詞有歹意:英國內戰的彼陣平等主義者(Levellers)佮法國革命的彼陣憤怒者(Enragés)攏予怹的對手剾洗,叫怹號做"無政府主義派",威廉哥德文佇伊1793年的著作,"關係政治廣義的探討",當中議論著濟濟後來的理論家強調的論點,總是伊並無用"非統治主義"這款詞,法國作家皮埃爾-約瑟夫普魯東是tshuā頭將這詞當做正面來用,佇伊1840年彼本"資產是啥物?" (Qu'est-ce que la propriété?)。

佇19世紀後半,巴枯寧根據普魯東起造的基礎提出集體主義的主張,伊和卡爾‧馬克思(Karl Marx)攏同意做工仔人著成立家己的組織,嘛需要透過暴力革命的方法達成目標, 不而過伊批評馬克思,講伊行"帝國式的威權主義",伊個人認為工會應當組做較"鬆"的聯盟就好。

雖罔非統治主義的一寡仔派強調暴力的手段,uân-ná有其他的派反對革命,甚至無同意罷工。

歷史上上得人支持的非統治主義路線是非統治工團主義:這佇1880年代巴黎公社被壓制了後興起來的。

臺灣的非統治主義運動

日本時代的組織:

  • 新臺灣安社
  • 臺北無產青年
  • 臺灣烏色青年聯盟
  • 孤魂聯盟
  • 臺灣勞動合作社


社区内容除另有注明外,均在CC-BY-SA许可协议下提供。