台語百科 Wiki
Advertisement

Bí-su̍t sī tsí tsuan-mn̂g tsò ū gē-su̍t kè-ta̍t ê ua̍h-tōng kap tsok-phín ê hit-ê khài-liām. Tsit-ê sû kap "gē-su̍t" ê ì-sù iok-kî-lio̍k sio-siâng, m̄-koh "bí-su̍t" ti̍k-pia̍t sī īng tī hām "ìng-iōng gē-su̍t" kap "tāi-tsiòng gē-su̍t" koh-īunn ê "sûn-tsuì gē-su̍t" ê líng-hi̍k--ni̍h. Tī gē-su̍t ê huān-uî lāi-té, uan-nā tiānn-tiānn ē kóng-tio̍h bí-su̍t tsit-ê sû, sóo-í mā ē-tàng koh kā hun-tsò "ìng-iōng bí-su̍t" kap "sûn-tsuì bí-su̍t" nn̄g luī.

Kuè-uē kap tiau-khik sī tī bí-su̍t lāi-té siōng-kài ū tāi-piáu-sìng--ê, koh thang tuì-tsiàu si̍t-iōng gē-su̍t ê tshah-tôo, tôo-kái, siat-kè kap kang-gē lâi khuànn. Tsit nn̄g pōo-hūn guân-té hun kah tsin bîng, m̄-koh tī jī-tsa̍p sè-kí ê siōng-bué jī-tsa̍p-gōo tang, in tiong-kan ê kài-suànn suah piàn bū--khì, tsing-tsha ê só·-tsāi mā tuè leh ài-māi--khí-lâi.


  • Tsit phinn bûn-tsiunn sī uì Hô-ló-pah-kho(Holopedia) ê :"Bí-su̍t" kái lâi ê. Guân-pún bûn-tsiunn ê tsok-tsiá tshiánn khuànn i ê pian-tsi̍p li̍k-sú.
Advertisement