台語百科 Wiki
Advertisement

Bîn-tsú sī uì Ji̍t-gí Hàn-jī-sû khip-siu--lâi-ê, tsiàu jī ê ì-sù tō-sī jîn-bîn tsò-tsú, jîn-bîn tsú-tshâi, nā Se-kok kāng-tsit-ê sû ê sû-guân (pí-lūn democracy), sī uì Hi-lia̍p-gí ián-piàn--lâi-ê, ì-sū sī jîn-bîn thóng-tī. Tsit-ê sû ki-pún-tik sī tsí 1 khuán tsìng-hú ê khuán-sik kap tsìng-tī ê tsè-tōo, tsò-tīn tī 1 ê siā-kûn iah kok-ka--ni̍h sing-ua̍h ê jîn-bîn, in ka-tī suán-ti̍k beh hōo tsiâ tsò líng-tō-tsiá (khó-lîng sī tsìng-tóng thuân-thé hi̍k-tsiá-sī kò-jîn), pīng-tshiánn kuat-tīng beh hōo siánn-lâng lâi tsè-tīng huat-lu̍t.

Tī bîn-tsú ê khuân-kíng--ni̍h, ē ū tīng-kî kap bô-tīng-kî ê suán-kí, jîn-bîn thàu-kuè tâu-phiò lâi kíng thâu-lâng, iah-tsiá-sī tuì huat-lu̍t piáu-ta̍t hí-khó iah huì-tî. Ki-pún-tik tsiah-ê kuat-tīng lóng sī kin-kì tâu-phiò phiò-sòo ê pí-kàu. Tit-tio̍h siōng-kuân phiò-sòo ê hit-pîng, in ê suán-ti̍k kap ì-kiàn tō sīu tsiap-la̍p.


Advertisement