台語百科 Wiki
Advertisement

Gē-su̍t sī bóo-tsi̍t-kuá tsok-phín (mi̍h-kiānn ia̍h ua̍h-tōng) hi̍k-tsiá-sī gē-su̍t piáu-hiān-tsiá pún-sin, hām kuan-sióng-tsiá tiong-kan hōo-siong íng-hióng, tì-sú sán-sing tsing-sîn-siōng, sim-lí-siōng, kap kám-kak ê piàn-huà ê ua̍h-tōng.

Tsit-khuán ua̍h-tōng ti̍k-pia̍t kiông-tiāu kuan-sióng-tsiá tuì tsok-tsiá (piáu-hiān gē-su̍t ê lâng) ê kiânn-tsuè ê tsiáng-ak, lán kā hiah-ê hōo tsok-tsiá kap kuan-sióng-tsiá sán-sing kau-kânn ê tshíu-lōo, muî-thé, tuì-siōng tíng-tíng ê tsok-phín, hām tsit kui-ê kuè-tîng, lóng kiò-tsò gē-su̍t.

Gē-su̍t tsok-tsiá thuân-sàng hōo kuan-sióng-tsiá ê luē-iông, ū kuan-liām, su-sióng, kám-kak, kám-tsîng tíng-tíng koh-īunn ê thiu-siōng hē-hāng.

Gē-su̍t tsit-ê sû sī tuì Ji̍t-pún hàn-jī-sû 芸術(げいじゅつ)lâi--ê.

Gē-su̍t ê tsióng-mn̂g

Nā tsiàu gē-su̍t tsok-tsiá sóo īng koh-īunn ê tshíu-lōo kap muî-thé, lán ē-sái kā gē-su̍t hun-tsò bô-kâng ê tsióng-mn̂g, ē-bīn sī àn gē-su̍t piáu-hiān ê hong-sik, kap li̍k-sú-siōng sio-pí-phīng ê khuán-sik lâi hun--ê.


Advertisement