台語百科 Wiki
Advertisement

Guā-kau sī thuân-thé iah kok-ka tiong-kan tsò tâm-phuànn ê gē-su̍t kap kiânn-pàng, it-puann-tik sī tsí kok-tsè guā-kau, iā-tō-sī thàu-kuè tsuan-gia̍p guā-kau-kuann hōo-siong hia̍p-tiau lâi tshú-lí kok-tsè kuan-hē ê sū-bū, tsiah-ê hē-hāng pau-kuat kóng-hô, bōo-i̍k, tsiàn-tsing, king-tsè kap bûn-huà. Kok-tsè tiâu-iok tī ta̍k kok ê tsìng-tī jîn-bu̍t hi̍k-tsún tsìn-tsîng, tiānn-tiānn sī guā-kau-kuann tāi-sing thâi-khiau-tshâ.

Sû-guân[]

"Guā-kau" tsit-ê sû sī Hô tsè Hàn-gí, ì-sù sī tuì guā ê kau-sia̍p iah kau-óng, nā Se-kok bûn-jī pí-lūn Ing-bûn ê "diplomacy", i ê sû-guân sī Hi-lia̍p-gí ê "diploma", tsit-ê sû ê ì-sù sī "tuì-áu". Tī Kóo-tián Hi-lia̍p-bûn--ni̍h, "diploma" sī tsí pan hōo uân-sîng khò-tîng ha̍k-si̍p ê lâng ê tsìng-su, tse it-puann sī tuì-áu--ê. Tī Lô-má Tè-kok ê sî-tāi, "diploma" tsit-ê jī sī tsí tsìng-sik ê lú-hîng bûn-kiānn, tshin-tshīunn hiān-tshú-sî ê hōo-tsiàu, thang thong-kuè sio̍k-tī tè-kok ê tō-lōo, tsit khuán lú-hîng bûn-kiānn khîng-si̍t sī nn̄g phìnn ū khàm ìn ê kin-sio̍k pang. Āu--lâi, tsit-ê ì-sù hùn-khuah, piàn-tsò tsí pa̍t-ê tsìng-sik bûn-kiānn, pí-lūn kap guā-kok pōo-tso̍k tshiam-sú ê tiâu-iok tíng-tíng.

Se-guân it tshit khòng khòng nî ê sî, Huat-kok-lâng kā in phài-khì guā-kok ê kong-sài thuân hō-tsò "diplomatique" thuân, it tshit kiú lio̍k nî tsit-ê jī king-kuè Ngāi-bông Pik-khik(艾蒙‧柏克;Edmund Burke) ê sú-iōng hōo Ing-gí tshái-tshú, tsiânn-tsò "diplomacy".


Advertisement