台語百科 Wiki
Advertisement

Hàn-jī (Ji̍t-pún-uē: kanji, Hân-kok-uē: hanja, Ua̍t-lâm-uē: hán tư) sī iōng lâi siá kuí-nā-tsióng hiān-tāi kap kóo-tsá gí-bûn ê su-siá bûn-jī hē-thóng. Hiān-tāi ê Hàn-gí, Ji̍t-gí, Hân-gí lóng ū iōng-tio̍h Hàn-jī, kî-tiong Hân-bûn kan-na tshun Lâm-Hân ū iōng, Pak Tiâu-sian í-king huì-tiāu. Jī-tsa̍p sè-kí tsìn-tsîng, Ua̍t-lâm-bûn iáu ū lâng iōng Hàn-jī siá. Li̍k-sú-siōng mā bat ū kî-thann ê bîn-tso̍k iōng Hàn-jī hi̍k-tsiá hóng Hàn-jī lâi tshì siá in ê gí-giân.

Hàn-jī ê ti̍k-sik[]

Hàn-jī tsú-iàu sī sì-kak-hîng--ê.

Tsham-khó[]

  • Si--sī Si̍t-su Sú(施氏食獅史)


Advertisement