台語百科 Wiki
Advertisement

Hái sī tsi̍t-tuā-phiàn tū-muá kiâm-tsuí ê khu-hi̍k. Ū-sî-tsūn lán kóng ê hái sī tsí uá tī lio̍k-tē, kap hái-îunn tsih-tsiap ê khu-hi̍k. Nā kóng khah khuah--leh, hái tō sī tē-kîu-tíng tû-khì hōo lio̍k-tē uî--khí-lâi ê tsuí-thé í-guā, sóo-ū tū kiâm-tsuí, sio-liân-suà ê khu-hi̍k. Kui-ê tē-kîu-tíng ū tshit-tsa̍p-it pha ê sóo-tsāi lóng hōo hái-tsuí khàm-tiâu--leh.

Ū tsi̍t-kuá khah-tuā ê ôo, mā hōo lâng īng "hái" lâi kā hō-miâ. Tshin-tshīunn Caspi-hái, Aral-hái kap Sí-hái.

Tshiánn uan-nā tsham-khó hái-îunn ê suat-bîng.

Tsham-khó tsu-liāu

  • Tsit phinn sī uì Hô-ló-pah-kho(Holopedia) ê : "Hái" kái lâi--ê. Guân-pún ê tsok-tsiá tshiánn khuànn i ê pian-tsi̍p li̍k-sú.
Advertisement