台語百科 Wiki
Advertisement

Hì-kio̍kpiáu-ián gē-su̍t ê tsi̍t ê hun-ki, i piáu-hiān ê tshíu-lōo, ki-pún-tik lâi kóng, tō sī tī kuan-tsiòng ê bīn-thâu-tsîng, thàu-kuè uē-kù, hîng-thâu, khut-sè, é-hì, ka-lé (pau-kuat ang-á), im-ga̍k, bú-tō, im-siann, pòo-tah, tia̍t-sû hāu-kó tíng-tíng, lâi tsò piáu-ián. Lán thang kóng hì-kio̍k kā pa̍t-hāng piáu-ián gē-su̍t ê sîng-hun lóng sú-iōng--ji̍p-lâi-a. Hofstra Tāi-ha̍k ê kàu-sīu Bernard Beckerman kā hì-kio̍k tīng-gī tsò: "hì-kio̍k huat-sing tī tsi̍t ê hi̍k-tsiá-sī koh-khah tsē jîn-luī, tiàm tī tsiàm-khui ê khong-kan kap/iah sî-kan lāi-té, kā in pún-sin tián-hiān hōo līng-guā tsi̍t ê lâng iah-sī pa̍t-tīn lâng ê sî." Siōng-sù-siông koh tan-sûn ê ìng-ta̍p hîng-sik lia̍h-guā, hì-kio̍k koh ū tsē-tse khuán-sik, pí-lūn oo-phiat-á, kua-á-hì, ballet, é-hì, kabuki, ka-lé-hì, phuê-kâu-hì, bú-tâi-kio̍k, pòo-tē-hì tíng-tíng.


  • Tsit phinn bûn-tsiunn sī uì Hô-ló-pah-kho(Holopedia) ê :"Hì-kio̍k" kái lâi ê. Guân-pún bûn-tsiunn ê tsok-tsiá tshiánn khuànn i ê pian-tsi̍p li̍k-sú.
Advertisement