台語百科 Wiki
Advertisement

ia̍h hô-tshuan, hô-lîu, sī lio̍k-tē-siōng ê tsuí-lîu, ē lâu-ji̍p hái, ôo, ia̍h-sī pa̍t-ê hô, ū-sî mā-ē lâu-ji̍p tē-hā, ia̍h-sī ta-khó.

Hô ê miâ

Hàn-gí lāi-bīn, iōng-lâi kā hô hō miâ ê jī ū "tsuí" (水), "kang" (江), "hô" (河), "tshuan" (川), "khe" (溪) tíng-tíng. Kî-tiong, "kang" sī kóo-tsá Tn̂g-kang ê miâ; "hô" sī kóo-tsá N̂g-hô ê miâ. It-puann kóng-khí, sè-tiâu ê tsuí-lîu hō-tsò "khe", m̄-koh bô it-tīng ê piau-tsún.

Tiong-kok Hok-kiàn, tuā-tiâu ê hô it-puann hō-tsò "kang", tshin-tshīunn Bân-kang kap Tsìn-kang, sè-tiâu hō-tsò "khe", tshin-tshīunn Kiàn-khe.

Tâi-uân, tuā-hūn ê hô lóng-sī hō-tsò "khe", tshin-tshīunn Ko-pîn-khe, tsió-sòo hō-tsò "hô", tshin-tshīunn Ke-lâng-hô ia̍h Tām-tsuí-hô. Sīu Ji̍p-pún thóng-tī ê íng-hióng, Tâi-uân mā-ū tsi̍t-kuá hô hông kiò tsò "tshuan", tshin-tshīunn Tâi-tiong ê Li̍k-tshuan, ia̍h-sī Ko-hiông ê Ko-hiông-tshuan (hiān-tsāi ê Ài-hô).

Siong-kuan ê bûn-tsiong

Tsham-khó tsu-liāu

  • Tsit phinn sī uì Hô-ló-pah-kho(Holopedia) ê : "Hô" kái lâi--ê. Guân-pún ê tsok-tsiá tshiánn khuànn i êpian-tsi̍p li̍k-sú.
Advertisement