Advertisement

Huâ-gí tsì-tsió ū sann tsióng ì-sù.

  • Huâ-jîn (lâng) kóng ê gí-giân (Hàn-gí).
  • Iōng Pak-kiann-gí tsò phiau-tsún ê Phóo-thong-uē a̍h-sī Kok-gí.
  • Nā sī tsí Tiong-kok pak-hong ê tē-hng uē, ū lâng kā kiò-tsò Pak-á-uē.


社区内容除另有注明外,均在CC-BY-SA许可协议下提供。