Advertisement

Huat-gí

Jurassic World: Dominion Dominates Fandom Wikis - The Loop

01:25

Huat-gí (le français, la langue française) sī tsi̍t-khuán Lô-bān gí-giân(罗曼语言;Romance language). Thong-sè-kài ū tshiau-kuè tshit-tshing-bān lâng ê bú-gí sī Huat-gí, Lô-bān gí-giân lāi-té kan-na Se-pan-gâ-gí kap Phû-tô-gâ-gí(葡萄牙语; Portugal) ū koh-khah tuā ê bú-gí jîn-kháu.

Ū gōo-tsa̍p-jī ê kok-ka ê lâng kóng Huat-gí, jī-tsa̍p-gōo ê kok-ka īng i tsò tsi̍t-ê kuann-hong gí-giân. Tsú-iàu ê sú-iōng kok-ka ū Huat-kok, Pí-lī-sî(比利时; Belgien), Suī-se(瑞西), kah Ka-ná-tāi(加拿大;Canada).


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.