Advertisement

Jîn-kháu bi̍t-tōo

We're Getting Mutants in the MCU - The Loop

01:36

Jîn-kháu bi̍t-tōo tsí tsi̍t tè thóo-tē ê pîng-kin lâng gia̍h, tō-sī ki-pún bīn-tsik tan-uī ê jîn-kháu. Bīn-tsik thong-siông sī thóo-tē ê tsóng-gia̍h, tsóng--sī mā ē-sái tû tiāu ū tsuí ê pōo-hūn hi̍k-tsiá sī hān-tsè hó khiā-khí, hó sîng-sán, a̍h-sī ū tsìng-tsoh ê tē.

Jîn-kháu bi̍t-tōo huán-ìng jîn-kháu hun-pòo lang-ba̍t ê thîng-tōo.

It-puann kok-tsè sú-iōng ê tan-uī sī muí pîng-hong-kong-lí.

Siong-kuan ê bûn-tsiunn

  • Kok-ka jîn-kháu bi̍t-tōo lia̍t-tuann
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.