台語百科 Wiki
Advertisement

Khe/khue sī senn-sîng tī tē-tsīunn, iân kòo-tīng ê lōo-suànn teh lâu ê tsiánn-tsuí. Nā khah tuā tiâu lâi kóng, tō hō-tsò kang ia̍h .

Khe teh kiânn ê tsuí-lōo ê ē-té, hō-tsò káng-té-tē, nā tsuí-lōo nn̄g-pîng khah-kuân--khí-lâi ê sóo-tsāi, hō-tsò khe-huānn. Khe sù-siông sī uì suann-lūn, suann-thâu, kuân-suann tíng-tíng khah-kuân ê sóo-tsāi huat-tsóo--ê. Khe siōng-bué--ā nā m̄-sī lâu ji̍p-khì tsi̍t-ê ôo, līng-guā tsi̍t-tiâu koh-khah-tuā ê hô, bô tō-sī lâu ji̍p tuā-hái. Khe--ni̍h ê tsuí ē kiânn sī in-uī tē-kîu pún-sin ê tāng-li̍k teh íng-hióng, hōo tsuí ti̍t-ti̍t ǹg khah-kē ê sóo-tsāi khì.

Khe lāi-té ê tsuí bô iâm-hūn, sī tsiánn--ê, in-uī tsit-ê in-tuann, tōng-bu̍t kap si̍t-bu̍t lóng tsin ài uá-kīn khe. Jîn-luī mā kah-ì tuà tī khe-pinn, m̄-nā ū tsuí lâi tsia̍h lâi īng, koh thang tī khe--ni̍h kiânn-tsûn lâi sàng-huè tsài lâng.


  • Tsit phinn sī uì Hô-ló-pah-kho(Holopedia) ê : "Khe" kái lâi--ê. Guân-pún ê tsok-tsiá tshiánn khuànn i ê pian-tsi̍p li̍k-sú.
Advertisement