台語百科 Wiki
Advertisement

King-tsè-ha̍k tsit-ê sû sī tuì Ji̍t-gí khip-siu ji̍p-lâi--ê. Ji̍p-pún-lâng tī tsiap-tshiok se-hong ha̍k-būn ê sî, tsham-khó Tiong-kok ê kóo-tsá tsheh, tshòng-tsō tsit-ê Hàn-jī-sû, āu--lâi mā tī Huâ-gí kap Hō-ló tíng-tíng gí-giân lāi-té sú-iōng.

King-tsè-ha̍k sī tsi̍t-tsióng siā-huē kho-ha̍k, kán-tan lâi kóng, tō-sī tsi̍t-khuán gián-kìu lâng án-tsuánn tsò suán-ti̍k ê ha̍k-būn. ā tsiàu i pōo-pîng gián-kìu ê luē-iông, mā thang kóng sī tsi̍t-tsióng gián-kìu siong-phín kap ho̍̍k-bū ê sing-sán, pun-phinn, bōo-i̍k kap siau-huì ê kho-ha̍̍k.

King-tsè-ha̍k it-puann koh hun-tsò nn̄g-ê pōo-hūn: tsóng-thé king-tsè-ha̍k kap kò-thé king-tsè-ha̍k.

Tsóng-thé king-tsè-ha̍k kā tuā phue-bôo ê king-tsè-thé ( tsi̍t-ê kok-ka hi̍k-tsiá-sī tē-khu ) tòng-tsò tsi̍t-ê gián-kìu ê tuì-siōng, tshin-tshīunn kui-ê kiong-ki̍p kap su-kîu, huè-pè, tsu-kim kap siong-phín tíng-tíng lóng sī tsóng-thé king-tsè-ha̍k ê tsú-tê.

Nā kò-thé king-tsè-ha̍k sī teh khuànn khah-sè ê king-tsè tan-uī, pí-lūn kò-jîn, ka-tîng, kong-si tíng-tíng ê king-tsè kiânn-tsuè, mā gián-kìu in tsò kuat-tīng ê kuè-tîng hām íng-hióng suán-ti̍k ê khí-tì.

Thuân-thóng king-tsè-ha̍k ê lí-lūn jīn-uî lâng lóng-sī lí-sìng--ê, ē khì tui-jip siōng-tuā ê hāu-iōng.

King-tsè-ha̍k-ka thàu-kuè bô-kâng ê ká-siat, kiàn-li̍p bô-kâng ê bôo-hîng, lâi kái-sueh king-tsè hiān-siōng, mā pān-phue bī-lâi ê huat-tián.

Tsham-kìnn


Advertisement