台語百科 Wiki
Advertisement

Kuann-hong gí-giân tsí tsi̍t-ê tsìng-tī tan-uī thàu-kuè huat-lu̍t, tsìng-līng, a̍h-sī kî-thann ê tsìng-tī-la̍t tsè-tīng kap thui-kóng tī kuann-hong líng-hi̍k sú-iōng ê gí-giân. Tsìng-tī tan-uī ē-sái sī kok-ka, kok-ka liân-bîng (Europa Liân-bîng), kok-tsè tsoo-tsit (tshin-tshīunn Liân-ha̍p-kok), bô kok-ka tē-uī ê tsìng-tī-thé (tshin-tshīunn i-lāi-tē), a̍h-sī kok-ka ē-kha siat ê jīm-hô 1-tsân hîng-tsìng tan-uī (síng, kuān, hiong-tìn tíng-tíng). Kàu-io̍k tsìng-tshik tsí-tīng sú-iōng ê kàu-ha̍k gí-giân tiānn-tiānn pau-kuah tsāi-lāi.

Kuann-hong gí-giân hām kok-gí, bîn-tso̍k gí-giân bī-pit sio-siâng. Tsi̍t ê tsìng-tī tan-uī bô it-tīng kan-tann tsi̍t ê kuann-hong gí-giân nā-tiānn. Kuann-hong gí-giân mā bī-pit sī tsí-tīng huān-uî lāi siāng thong-hîng ê gí-giân; tī tsi̍t-kuá-á kok-ka (tshin-tshīunn Ài-ní-lân(愛爾蘭;Éire)), kuann-hong gí-giân ê siōng-ting ì-gī khah tuā si̍t-tsè-siōng ê sú-iōng.

Kuann-hong gí-giân ê tsè-tīng mā ū khó-lîng pau-kuah bûn-jī. Khó-pí kóng Tiong-huâ Bîn-kok kuann-hong kap kàu-io̍k-kài pīng-bô kóo-lē in ê kok-bîn iōng kán-thé Hàn-jī hām kong-ka ki-kuan (pau-kuah ha̍k-hāu) tsih-tsiap. Tī su-jîn líng-hi̍k tō bô kuán-tsè.

Advertisement