台語百科 Wiki
Advertisement

Kun-ông-tsè-tōo sī tsi̍t khuán tsìng-hú tsoo-sîng ê hong-sik. Tsit khuán tsìng-hú lāi-té siōng-kuân ê thâu-lâng, sī tsi̍t ê hiat-thóng ting-tài (sè-si̍p) lâi tsē-uī ê ông, tsāi-jīm ê ông sù-siông ē thóng-tī kah in kuè-sin hi̍k-tsiá-sī sî-tsit (ông sî-tsit mā kóng-tsò thè-uī). Sui-bóng tuā-to-sòo ê ông sī kè-sîng lâi--ê, m̄-koh mā ū tsi̍t-kuá-á sī suán-kí--tshut-lâi-ê. Īng suán-kí kuat-tīng ê ông-uī--ni̍h, siōng-tshut-miâ ê tō-sī Thian-tsú-kàu-huē ê kàu-tsong.

Tiānn-tiānn thiann-tio̍h tuì ông ê tshing-hoo ū kok-ông, lú-ông, hông-tè, lú-hông, Sa-hông(沙皇; Czar), Khái-sat(凱撒; Kaiser), Sa-a(沙阿; Shah) kap Ai-bí-ní(埃米爾; Emir) tíng-tíng.


Advertisement