Advertisement

Kun-sū

We're Getting Mutants in the MCU - The Loop

01:36

Kun-sū.

Kun-tsióng

 • Lio̍k-kun
 • Hái-kun
 • Khong-kun
 • Hái-kun lio̍k-tsiàn-tuī

Bú-khì

 • Hi̍k-bú-khi
 • Tō-tuânn
 • Hui-tuânn
 • Tuā-phàu
 • Tshìng
 • Tē-luî
 • Tshíu-luî-tuânn
 • Tshìng-tsí

Kun-lām

 • Hâng-khong Bú-lām
 • Khu-tiok-lām
 • Sûn-îunn-lām
 • Tsiàn-lia̍t-lām
 • Hōo-uē-lām

Kî-thann ê bú-khì tsong-pī

 • Tsiâm-tsuí-thíng
 • Tank
 • Tsiàn-tàu-ki
 • Tsin-tshat-ki


社区内容除另有注明外,均在CC-BY-SA许可协议下提供。