台語百科 Wiki
Advertisement

Lîng-hûn, nā tsiàu tsē-tsē tsong-kàu kap tiat-ha̍k ê thuân-thóng lâi kóng, sī ua̍h-mi̍h--ni̍h ê tsi̍t-khuán khin-iô-iô ê tsûn-tsāi, lîng-hûn ū ka-tī ê ì-sik, tī thâu-tsîng kóng--ê tsiah-ê thuân-thóng--ni̍h, lîng-hûn tāi-piáu ua̍h-mi̍h i pún-sin ê luē-tsāi pún-tsit (guân-sîn), mā tsiânn-tsuè ti-kak ê ki-tshó. Hām lîng pí-phīng, lîng tsit-ê kuan-liām tsāi lâng kóng, sī m̄-sī íng-uán--ê bô-tiānn-tio̍h, tsóng--sī it-puann lóng jīn-uî lîng-hûn sī put-híu--ê, koh sī tī lîng-hûn tī-leh ê jio̍k-thé tsìn-tsîng, tō tāi-sing ū--ê.

Lîng-hûn ê kuan-liām kap āu-sì-lâng ū tsin tuā ê kuan-hē, m̄-koh ta̍k-khuán ì-kiàn tsing-tsha tsiânn tsē, tō-tsún-sī tī kāng-tsi̍t-ê tsong-kàu lāi-té, tuì liáu-āu lîng-hûn ē án-tsuánn, khuànn-huat mā bô tsiap-hia̍p. Ū tsin tsē tsong-kàu-kài hi̍k-tsiá-sī tiat-ha̍k-kài ê lâng jīn-uî lîng-hûn sī hui-bu̍t-tsit--ê, m̄-koh uan-nā ū lâng lia̍h lîng-hûn tòng-tsò ū bu̍t-tsit ê sîng-hun, koh-khah ū lâng sīunn-beh tsai-iánn lîng-hûn ū guā tāng.


Advertisement