Advertisement

Sîn-bîng

We're Getting Mutants in the MCU - The Loop

01:36

Sîn-bîng ia̍h-sī sîn, sī jîn-luī siā-huē kuan-liām lāi-bīn tsi̍t-tsióng tshiau-ua̍t lâng ê tsing-sîn ia̍h-sī khu-thé, sī tsin-tsuē sìn-gióng ê tuì-siōng. Jīn-uî sîn bô-tsûn-tsāi ê kuan-liām sī bô-sîn-lūn; jīn-uî sîn ê tsûn-tsāi ia̍h-sī bô-tsûn-tsāi á-koh bô-huat-tōo tsìng-bîng ê kuan-liām sī put-khó-ti-lūn.


社区内容除另有注明外,均在CC-BY-SA许可协议下提供。