台語百科 Wiki
Advertisement

Siā-huē kho-ha̍kha̍k-su̍t gián-kìu--ni̍h ê 1 ê tuā hun-luī, i sóo khan-sia̍p--ê sī kuan-hē jîn-luī thuân-thé hām kò-jîn ê siā-huē sing-ua̍h, tsit lāi-té pau-kuat jîn-luī-ha̍k, koo-thong gián-kìu, king-tsè-ha̍k, jîn-bûn tē-lí-ha̍k, li̍k-sú-ha̍k, tsìng-tī-ha̍k, sim-lí-ha̍k kap siā-huē-ha̍k tíng-tíng ê ha̍k-kho.

Siā-huē kho-ha̍k ê li̍k-sú[]

Tī jîn-luī ê li̍k-sú--ni̍h, kho-ha̍k tsit-ê sû pí lán tann it-puann ê iōng-huat sī koh khah khuat-bīn--ê, ū tsin kú-tn̂g ê thuân-thóng tī-leh. Tī si̍t-tsìng tsú-gī hing-khí liáu-āu, kho-ha̍k ta̍uh-ta̍uh-á piàn-tsuè tsū-jiân kho-ha̍k ê kán-síng-gí, mā in-uī tsit-ê íng-hióng, siā-huē tsū-án-ne piàn-tsò ē-tàng gián-kìu ê kheh-thé, tsit-ê kheh-thé hōo lâng khuànn-tsò sī ū tsoo-tsit ê tsoo-ha̍p, tī sūn-thàn i pún-sin ê kui-tsik kap hong-huat-lūn ê guân-tsik ē-kha, ē-tàng ka piau-tsún-huà, mā thang īng kheh-kuan-tik ê hong-sik lâi thuân-ta̍t kap kàu-io̍k.

Advertisement