台語百科 Wiki
Advertisement

Tē-tāng, kán-tan kóng, sī tsi̍t-tsióng huat-sing tī tē-kîu guā-khak ê tsín-tōng.

Ú-tīu khong-kan lāi ê bān-mi̍h lóng sī put-tuān teh ūn-tōng, tē-kîu mā bô lia̍h-guā. Ūn-tōng ē sán-sing lîng-liōng, tng-tong tē-kîu luē-pōo ê lîng-liōng lia̍p-tsik kah tshiau-kuè it-tīng ê thîng-tōo, tē-khah tsih-tsàn buē tiâu, tì-kàu tē-té ê giâm-tsân tshut-hiān li̍h-hûn kah liap-kíng, liáu-āu tē-té ê lîng-liōng to̍h tsuânn kui-tuā-bu lóng-tsóng tsuānn--tshut-lâi, pīng-tshiánn hîng-sîng tē-tāng-pho hiòng sì-khoo-lìn-tńg thuànn--tshut-khì, tsō-tsiânn tē-tāng. It-puann lâi-kóng, huān-nā kiông-lia̍t ê tē-tāng kuè-āu, óng-óng ē-koh sio-liân-suà tshut-hiān 1-kuá-á siò-tē-tāng.

Tē-tāng-pho

Tē-tāng-pho sī tsi̍t-tsióng tân-sìng-pho, pun-tsuè huâinn-pho kah ti̍t-pho nn̄g-tsióng. Huâinn-pho thuân-pòo ê sok-tōo sī sann tsì sì kong-lí/biáu, ti̍t-pho thuân-pòo ê sok-tōo sī gōo tsì la̍k kong-lí/biáu. Huâinn-pho tì-sú thôo-kha hi̍t kah iô, ti̍t-pho tì-sú thôo-kha tshi̍k kah tiō. Tē-tāng huat-sing ê sî, ti̍t-pho sing kàu, huâinn-pho uànn kàu, ti̍t-pho suî lâi suî khì, huâinn-pho ná lâi ná bíng. Huâinn-pho sī tsō-tsiânn tē-bīn kiàn-tiok-bu̍t sún-hāi ê tsú-iàu in-sòo.

Tē-tāng ê tuā-sè

Piàu-sī tē-tāng tuā-sè ê phiau-tsún, ū tsín-kip kah lia̍t-tōo nn̄g-ê tsí-phiau.

Tē-tāng ê luī-hîng

Hun-tsò jîn-uî kah thian-jiân nn̄g tsióng.

Tē-tāng ê guî-hāi

Tē-tāng sī tē-kîu tíng tsú-iàu ê tsū-jiân tsai-hāi. Tē-kîu tíng tsha-put-to muí-kang lóng-ū tē-tāng teh huat-sing, kî-tiong tuā-to-sòo sī sió tē-tāng, pīng-tshiánn huat-sing tī phian-uán ê suann-khu. Kiông-lia̍t ê tē-tāng it-tàn huat-sing tī jîn-luī sing-ua̍h-khu, óng-óng ē tsō-sîng tuā kui-bôo ê siong-bông kah sún-sit.

Lio̍k-tē siōng ê tuā tē-tāng tiānn-tiānn tì-kàu tshù lap, tshīu-á tó; pang suann li̍h tē; jîn thiok siong-bông.

Tuā-hái ê tuā tē-tāng óng-óng koh ē ín-khí hái-tiòng, tsō-sîng koh-khah tuā ê tsai-lān.

Jû-hô tī tē-tāng ê sî pó-hōo lán ka-kī

Huat-sing tsit-khuán thian-tsai ê sî-tsūn, tāi-sing sī ài líng-tsīng, tshian-bān m̄-thang tshenn-kông. Nā-tsún bîng-hián kám-kak tio̍h tē-tāng ê sî, to̍h ài kuánn-kín lâi tô-sing, ē-kì m̄-hóonn sì-kè tsông, bih ê sî-tsūn m̄-hóonn tsáu siunn-hn̄g, ài tsù-ì pó-hōo thâu-khak.

Tē-tāng huat-sing ê sî, tsīn-liōng ài kuánn-kín lī-khui tshù-king, tsáu-khì khah khuah-khǹg, khah thang-lāng ê sóo-tsai siám-phiah. Tsún kóng tsiām-sî bô-huat-tōo lī-khui tshù-king--ê, ē-tàng bih tiàm hiah-ê kiat-kòo khah ân , khah ū tòng-thâu ê ka-khū ē-bīn, a̍h-sī tsi̍t-kuá-á khah eh, khah siok-kiat ê pâng-king-á lāi, án-ne to̍h ē-tàng kiám-tsió tio̍h-siong ê ki-huē. Put-jî-kò, tng-tong tē-tāng ū khah hê--lo̍h-lâi ê sî, to̍h-ài kuánn-kín lâi lī-khui tuà--ê sóo-tsāi.


Advertisement