台語百科 Wiki
Advertisement

Thài-kok(泰國), Tang-lâm-a ê tsi̍t-ê kok-ka, tī Liâu-kok(寮國) kah Kán-poo-tsē(柬埔寨; Kamputsea) ê tang-pîng. Thài-kok ê lâm-pîng sī Thai-kok-uan kah Má-lâi-se-a, se-pîng kah Bián-tiān hām An-ta̍t-bān hái(安達曼海) sio-liâm. Kong-guân 1949 nî 5 gue̍h tsìn-tsîng, tsit-ê kok-ka ê tsìng-sik miâ-tshing hō-tsuè Siām-lô(暹羅).

Li̍k-sú

Kong-guân 1238 nî, Sòo-khó-thài ông-kok(素可泰王國) sîng-li̍p, kàu-kah tsa̍p-sì sè-kí tiong-kî, khì hōo A-lû-tô-ia ông-kok(阿瑜陀耶王國) thè-tāi . Thài-kok ê bûn-huà sīu Tiong-kok bûn-huà kah Ìn-tōo bûn-huà íng-hiáng tsin tshim. Sui-jiân 16 sè-kí ê sî-tsūn, Se-hong lia̍t-kiông to̍h í-king lâi-kàu Thài-kok, m̄-koh Thài-kok khiok-sī Tang-lâm-a uî-it bô tsiânn-tsuè si̍t-bîn-tē ê kok-ka. Kong-guân tsa̍p-káu sè-kí í-āu, Thài-kok khai-sí tsìn-hîng kái-kik, iōng-lâi sik-ìng si̍t-bîn kok-ka tuì in ê ap-li̍k.

1932 nî, Thài-kok king-kuè tsi̍t-tîunn un-hô ê tsìng-piàn kik-bīng, tsiânn-tsuè kun-tsú-tsè ê kok-ka. Tē-jī-tshù Sè-kài Tāi-tsiàn, Thài-kok uá Ji̍t-pún, tsiàn-tsing kuè-āu, tsiânn-tsuè Bí-kok ê liân-bîng kok.

Tsìng-tī

Àn-tsiàu Thài-kok ê kok-ka hiàn-huat, kok-ông pîng-bô siánn-mi̍h si̍t-tsè ê kuân-li̍k, kok-ông put-kò sī kok-ka ê tāi-piáu kah tsú-kuân uân-tsíng ê siōng-ting. Tsìng-hú ê thâu-lângtsóng-lí, îu kok-ông tsí-tīng, it-puann sī îu gī-huē kah liân-ha̍p tsìng-hú ê to-sòo-tóng líng-sìu tam-jīm.

Thài-kok ê gī-huē hun-tsuè nn̄g-pōo-hūn: tsiòng-gī-huē (gōo-pah ê si̍k-uī), tsham-gī-huē (nn̄g-pah ê si̍k-uī). Gī-huē ê sîng-uân îu kok-bîn suán-kí sán-sing. Tsiòng-gī-huē ê gī-uân jīm-kî sì nî, tsham-gī-huē sī la̍k nî. Kok-ka siōng-kuân su-huat ki-kuan sī tsuè-ko huat-īnn, i ê sîng-uân kāng-khuán îu kok-ông tsí-tīng.

Thài-kok sī Tang-bîng (Tang-hia̍p, 東盟/東協, Tang-lâm-a Kok-ka Tsoo-ha̍p) ê sîng-uân kok.

Jîn-kháu

Thài-kok jîn-kháu tang-tiong ū beh-uá peh-siânn ê lâng sī Thài-tso̍k. Tse í-guā, mā-ū tsiok-tsuē Tn̂g-lâng (Huâ-jîn) tuà-tī Thài-kok. Kî-thann ê sió-sòo bîn-tso̍k tsú-iàu sī Má-lâi-lâng.

Tsong-kàu

Tuā-to-sòo Thài-kok-lâng siong-sìn Hu̍t-kàu. Līng-guā, Thài-kok koh-ū tsi̍t-pōo-hūn lâng sìn I-su-lân-kàu, Ki-tok-kàu kah ìn-tōo-kàu.

Gú-giân

Thài-kok ê kuann-hong gí-giânThài-gú, sú-iōng Thài-gú jī-bó.

Advertisement