台語百科 Wiki
Advertisement

Thài-pîng-îunn (tuì Se-pan-gâ-gí Pacifico2 lâi--ê) sī tsuân-sè-kài siōng tuā ê "tsuí-sin", sóo tsiàm ê bīn-tsik sī it tiám tshit kiú tshit ik pîng-hong kong-lí, ia̍h-tō-sī tē-kîu ê sann-hun-tsi-it. I ê lâm-pak-tn̂g iok-lio̍k tsi̍t-bān gōo-tshing gōo-pah pîng-hong kong-lí, tuì Pak-ki̍k ê Bering-hái kàu Lâm-ki̍k Ross-hái ê kînn. Tang-se-hiòng siōng khuah sī tī gōo-tōo latitude, ū tsi̍t-bān káu-tshing peh-pah pîng-hong kong-lí, tuì Ìn-nî kàu Colombia. Sai-pîng ê ki̍k-tiám it-puann jīm-tīng sī Malacca Hái-kiap. Tē-kîu piáu-bīn siōng-kài kē ê sóo-tsāi (Mariana Hái-kau) tī Thài-pîng-îunn hái-té.

Thài-pîng-îunn ū nn̄g-bān gōo-tshing lia̍p tó-sū, pí kî-tha tuā-hái ha̍p--khí-lâi king-ka tsē ê. Tuā-pōo-hūn tī tshiah-tō í-lâm.

Thài-pîng-îunn bô-tsê ê kînn tsiânn-tsò tsin tsē hái, kî-tiong siōng tuā--ê sī Celebes-hái, Coral-hái, Tang-hái, Ji̍t-pún-hái, Sulu-hái, Tasman-hái kah N̂g-hái. Sai-pîng ê Malacca Hái-kiap hām Thài-pîng-îunn, Ìn-tōo Hái sio-tsiap; tang-pîng ê Magellan Hái-kiap kā Thài-pîng-îunn kah Tāi-se-îunn sio-tsiap.

Thài-pîng-îunn ê miâ sī Phû-tô-gâ phâng-hái-ka Ferdinand Magellan hō--ê. I tuì Magellan Hái-kiap kàu Hui-li̍p-pin tsit tsuā tsuí-lōo kiânn tio̍h tsin sūn-lī. Tsóng--sī, Thài-pîng-îunn pīng m̄-sī lóng hiah-ni̍h-á pîng-hô. Tsē-tsē tó-sū sīu hong-thai tsau-that; Thài-pîng-îunn-kînn ê lio̍k-tē mā kāu hué-suann koh sî-siông ē tē-tāng. Hái-té tē-tāng ín-khí ê hái-tiòng bat huí-bia̍t tsiânn tsē lia̍p hái-tó, tsō-sîng tsū-bîn ê tsai-lān.

Advertisement