台語百科 Wiki
Advertisement

Thuân-thóng ê thuân-kàu-sū sī tsi̍t uī suan-thuân tsong-kàu kàu-gī ê lâng, li̍k-sú-siōng tsú-iàu îu tsa-poo-lâng lâi tam-jīm. Thuân-kàu-sū it-puann îu tsong-kàu tsoo-tsit phài khì guā-hiong, tī hia hām tsāi-tē-lâng tuà tàu-tīn, ha̍k-si̍p in ê gí-giân kap lé-sio̍k. Ti̍k-pia̍t uī thuân-kàu sū-kang siat ê tsong-kàu tsoo-tsit hōo-tsò suan-kàu-huē.

Ki-tok-kàu ê thuân-kàu-sū bat uī tsin tsē bô bûn-jī ê gí-giân liông-sin-tīng-tsò bûn-jī hē-thóng. Tsiap-tshiok sin gí-giân ê thuân-kàu-sū mā ū lâng hū-tsik huan-i̍k Sìng-tsheh.

Tsìng-tī siōng, Ki-tok-kàu ê thuân-kàu-sū ū-ê bē-su kap si̍t-bîn tsú-gī tsìng-kuân kiânn, ū-ê bóo-tsióng thîng-tōo tông-tsîng hi̍k-tsiá pang-tsān pī si̍t-bîn ê lâng.

Thuân-tō-tsiá sī khah tsú-kuan ê iōng-gí.


Advertisement