台語百科 Wiki
Advertisement

Tsheh mā kóng-tsò tsu, sī tsi̍t tiunn tsi̍t tiunn tsuá kap-tsò kui-pún, tsi̍t pîng ê kînn hi̍k-sī tìng hi̍k-sī liâm tiâu--leh, thang hōo lâng hian lâi tha̍k, siōng guā-kháu koh ka tsu-phuê pó-hōo lâi tsò-tsiânn--ê. Ta̍k-tiunn tsuá ê ta̍k-bīn, lóng kiò-tsò tsi̍t ia̍h.

Ū ê tsheh-ia̍h m̄-sī īng tsuá tsò--ê, koh-khah-sī kóo-tsá iáu bô tsuá ê sî, mā īng îunn-phuê-tsuá ia̍h-sī pòo tsò tsheh, koh pí-lūn Tiong-kok kóo-tsá ê sî, tō-sī īng tik-á tshiat-tsò tsi̍t phìnn tsi̍t phìnn, kǹg-tsò-hué tsò tsheh.

Tsheh-ia̍h ê tíng-kuân ū bûn-jī, ū-sî-tsūn koh ū tôo, tī ìn-pán ê ki-su̍t huat-tián tsìn-tsîng, tsheh tio̍h īng tshíu tsi̍t jī tsi̍t jī siá ia̍h tshau--khí-lih, nā hiān-tshú-sî ê tsheh lóng ìn-jī--ê khah tsē. Koh nā bô si̍t-tsè kā ìn--tshut-lâi, kan-tann tsò tiān-tsú tóng-àn ê tsheh, tō-sī tiān-tsú-tsheh.

Ài tha̍k tsheh ê lâng tiānn ē hōo lâng kóng-tsò sī nn̄g-kha tsheh-tû, ia̍h-sī tsheh-ku-á.

Tsheh ū khó-lîng hōo ha̍k-sing tha̍k liáu siá tha̍k-tsheh pò-kò, mā huān-sè ē ū tsuan-gia̍p ê tsok-tsiá siá tsu-phîng lâi siāu-kài, ū-sî-tsūn tsi̍t-tīn lâng mā ē in-uī hìng-tshù, tsoo tsi̍t ê tha̍k-tsheh-huē.

  • Tsit phinn bûn-tsiunn sī uì Hô-ló-pah-kho(Holopedia) ê :"Chheh" kái lâi ê. Guân-pún bûn-tsiunn ê tsok-tsiá tshiánn khuànn i ê pian-tsi̍p li̍k-sú
Advertisement