台語百科 Wiki
Advertisement

Tsuítē-kîu-tíng siōng-kài phóo-thong ê i̍k-thé. Tsuí bô sik-tsuí, phīnn--khí-lâi kap tam--khí-lâi mā bô bī. Ô·, hái, kap khe lāi-té lóng-sī tsuí. Uì thinn-tíng lo̍h--lo̍h-lâi ê tsuí tō sī hōo-tsuí. Tsuí nā líng kah tsi̍t-ê tîng-tōo, tō ē kian-tàng, suah pìnn-tsò ping ia̍h-sī seh. Nā tsún tsuí tú sio kah tsi̍t-ê thîng-tōo, i tō ē kún, pìnn-tsò tsuí-ian.

Si̍t-bu̍t, tōng-bu̍t, hām lâng lóng tio̍h tsia̍h tsuí tsiah ē ua̍h, in-uī tsuí tī ua̍h-mi̍h ê thé-lāi ū thài-tsē lōo-iōng tī-leh. Pí-lūn-kóng, tsuí sī kuānn, hueh, tshuì-nuā, kap jiō siōng-tsú-iàu ê sîng-hūn. Kuānn hōo sin-thé bē siunn luā, hueh uì uī-tn̂gîng-ióng sàng khì kàu sin-thé ê ta̍k-ê pōo-hūn, hōo lán ē ua̍h. Tshuì-nuā pang-tsān lâng kap tōng-bu̍t kā tsia̍h-mi̍h siau-huà. Jiō kā bái ê huà-ha̍k-phín sàng lī-khui sin-thé.

Tsuí mā sī ím-liāu tsú-iàu ê sîng-hūn. Pí-lūn gû-ling, kó-tsiap, kap tsíu lóng-sī. Ta̍k-khuán ím-liāu lóng līng-guā ū ka bī hi̍k-tsiá-sī îng-ióng sîng-hūn, tshin-tshīu thn̂g, kué-tsí, ia̍h-sī tsíu-tsing. Hō-ló-uē sù-siông kā tsú--kuè, ē lim tit ê tsuí kiò-tsò , ia̍h-sī pe̍h-tê. Phàu tê-bí ê tê līng-guā kā hō-tsò tê-bí-tê.

sing-bu̍t-ha̍k lâi kóng, tsuí tuì sè-pau tsiânn tiōng-iàu, in-uī tsuí ē-tàng kā put-tsí-á tsē mi̍h-kiānn siau-îunn. Tsuí tsiânn-tsò huà-ha̍k huán-ìng ê muî-kài, hōo huà-ha̍k huán-ìng thang huat-sing, tsiah-ê bu̍t-tsit mā thàu-kuè tsuí sàng khì kui sin-khu muí-tsi̍t-ê sóo-tsāi. Tsuí hōo lán pó-tshî kòo-tīng ê un-tōo, thé-un siunn-kuân ê sî, lán lâu--tshut-lâi ê kuānn nā ta--khì, un-tōo tsū-jiân tō kàng--lo̍h-lâi. Tsuí mā kā sin-thé lāi-té bô-lōo-iōng kap ū-to̍k ê mi̍h-kiānn thàu-po̍h, piàn-tsò jiō, thang pâi-tshut thé-guā.

Tsiàu huà-ha̍k lâi kóng, tsuí-hun-tsú sī īng nn̄g- ê khing-guân-tsú (H) kap 1 ê sng-sòo-guân-tsú (O) tsoo-sîng--ê. I ê hun-tsú-sik sī H2O.

Guā-pōo ê liân-kiat


Tsham-khó tsu-liāu

  • Tsit phinn sī uì Hô-ló-pah-kho(Holopedia) ê : "Chúi" kái-lâi ê. Guân-pún ê tsok-tsiá tshiánn khuànn i ê pian-tsi̍p li̍k-sú.
Advertisement